Sähkökäytönjohtaja – Käytönjohtajuus S1

Sähkökäytönjohtajan palvelut kiinteillä vuosi hinnoilla koko Suomen alueella kaikilla jännitetasoilla.

Yhteydenotto

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä laitteistolle sähkölaitteiston käytönjohtaja, kun sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia tai sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1600 kVA. Käytönjohtajan ei tule olla pelkkä nimi paperissa, vaan asiantuntija, joka huolehtii sähkölaitteiston turvallisuudesta sekä opastaa sen haltijaa laitteiston ylläpidossa ja korjauksissa sekä tulevissa investoinneissa.

Elhuvi Oy:ltä saat kaikkiin kohteisiin sähkökäytönjohtajan palvelut Suomessa.

Toimimme korkeimmilla mahdollisilla sähköurakointi oikeuksilla, joten toimintamme ulottuu kaikkien jännitetasojen sähkölaitteistoihin Suomessa.

Jos olet epävarma siitä, tarvitseeko kiinteistössäsi olla sähkökäytönjohtajaa, älä epäröi ottaa yhteyttä. Sähkökäytönjohtaja on asiantuntija, joka vastaa sähkövoiman luotettavasta ja tehokkaasta siirrosta sähköverkossa. Heillä on tärkeä rooli varmistaa, että sähkövirta toimii sujuvasti ja häiriöttömästi kaikissa olosuhteissa.

Jos kiinteistösi on suuri tai siihen liittyy monimutkainen sähköjärjestelmä, sähkökäytönjohtaja voi olla tarpeen. He seuraavat jatkuvasti sähköverkon tilaa, hallitsevat kuormitusta, valvovat sähkönjakelua ja tekevät päätöksiä sähköverkon käytöstä eri tilanteissa. He myös vastaavat häiriötilanteiden hallinnasta ja tekevät yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa.

Sähkökäytönjohtaja on myös hyvä resurssi, jos sinulla on kysyttävää sähköverkon toiminnasta tai jos haluat saada lisätietoa sähkönjakeluun liittyvistä asioista. He voivat auttaa sinua ymmärtämään paremmin sähköjärjestelmääsi ja tarjota neuvoja sähköteknisissä asioissa.

Joten, jos olet epävarma siitä, tarvitseeko kiinteistössäsi olla sähkökäytönjohtajaa, suosittelemme ottamaan yhteyttä meihin. Arvioimme sähköjärjestelmäsi tarpeet ja antaa sinulle asianmukaiset suositukset. Turvallisuuden ja luotettavuuden takaamiseksi on aina parempi saada ammattilaisen neuvoja.

Sähkökäytönjohtaja palveluiden sisältö

Sähkökäytönjohtaja osallistuu aktiivisesti kiinteistön sähkölaitteiston kehittämiseen ja ylläpitoon. Elhuvi Oy:lla sähkökäytönjohtajapalveluihin kuuluu turvallisuuskierros vuosittain, jonka tuloksena laitteiston haltija saa raportin havaituista puutteista ja kehitysehdotuksista.

Saat asiantuntevan ja asiakasystävällisen käytönjohtajapalvelun. Palveluidemme avulla varmistat sähkölaitteistosi turvallisen ja häiriöttömän käytön sekä maksimoit laitteistosi luotettavuuden ja käytettävyyden.

Sähkökäytönjohtaja valvoo, että;

 • Sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sekä käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä.
 • Sähkölaitteiston kuntoa valvotaan riittävästi esim. säännöllisillä huoltoon ja kunnossapitoon kuuluvilla katselmuksilla. Sähkölaitteistossa havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti.
 • Sähkölaitteiston käyttötöitä ja niihin rinnastettavia töitä itsenäisesti tekevillä ja valvovilla henkilöillä on riittävä kelpoisuus tai muuten riittävä ammattitaito ja että henkilöt ovat opastetut tehtäviinsä.
 • Sähkölaitteistolle on olemassa sähköturvallisuuden ylläpitävä kalenteriaikaan sidottu kunnossapito-ohjelma.
 • Sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle tehdään huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet. Ohjelman mukaisten töiden suorituksesta pidetään kirjaa.
 • Sähkölaitteistolle suoritetaan säädösten edellyttämät määräaikaistarkastukset. Pöytäkirjoissa mahdollisesti todetut puutteet korjataan.
 • Säädösten edellyttämät käyttöönotto- ja varmennustarkastukset lisäys-, muutos- sekä laajennustöille on tehty. Haltijalle on luovutettu tarkastuspöytäkirjat ja havaitut puutteet on korjattu.
 • Haltijan velvoitteisiin kuuluvat ilmoitukset tehdään.
 • Sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä ja ajan tasalla. Käytössä on töiden tekemisen kannalta tarpeelliset tilat.

Sähkökäytönjohtajan tärkeimmät tehtävät ovat seuraavat:

 1. Sähköverkon valvonta: Sähkökäytönjohtaja seuraa jatkuvasti sähköverkon tilaa ja suorittaa valvontaa erilaisten järjestelmien avulla. Hän tarkkailee sähkömittareita, antureita ja muita lähteitä saadakseen reaaliaikaista tietoa sähköverkon toiminnasta.
 2. Kuormanhallinta: Sähkökäytönjohtaja vastaa sähköverkon kuormituksen tasapainottamisesta ja optimoinnista. Hän analysoi sähkönkulutustietoja, ennusteita ja muita tekijöitä määrittääkseen kuinka paljon sähköä tarvitaan eri alueilla ja eri aikoina. Tämä auttaa varmistamaan, että sähköä on riittävästi kaikkien asiakkaiden tarpeisiin.
 3. Vikojenhallinta: Sähkökäytönjohtaja vastaa vikojen havaitsemisesta, vianetsinnästä ja korjaamisesta sähköverkossa. Hänellä on tärkeä rooli häiriötilanteiden hallinnassa ja nopeassa reagoinnissa, jotta sähkökatkokset saadaan minimoitua ja asiakkaiden palvelu palautettua mahdollisimman pian.
 4. Häiriötilanteiden hallinta: Sähkökäytönjohtaja vastaa hätätilanteiden, kuten luonnonkatastrofien tai teknisten vikojen, aikana. Hän johtaa toimenpiteitä ja koordinoi eri osapuolia varmistaakseen sähköverkon turvallisuuden ja vakauden. Hänen tehtävänsä on minimoida häiriöiden vaikutukset ja palauttaa sähköpalvelu mahdollisimman nopeasti.
 5. Tehonhallinta: Sähkökäytönjohtaja vastaa sähkövoiman tasapainottamisesta ja tehonjakelusta eri voimalaitosten välillä. Hän analysoi sähköntuotannon ja -kulutuksen tietoja sekä tekee päätöksiä siitä, kuinka paljon energiaa kukin voimalaitos tuottaa ja kuinka se jaetaan eri alueille.
 6. Viestintä ja yhteistyö: Sähkökäytönjohtaja toimii yhteyshenkilönä eri sidosryhmien, kuten voimalaitosten, sähköasemien, verkkoyhtiön eri osastojen ja ulkoisten tahojen, välillä. Hänellä on tärkeä rooli tiedonkulun varmistamisessa ja tehokkaassa yhteistyössä kaikkien osapuolten välillä.
 7. Raportointi ja dokumentointi: Sähkökäytönjohtaja vastaa tarvittavien raporttien ja asiakirjojen laatimisesta ja ylläpidosta. Hän kirjaa ja dokumentoi kaikki olennaiset tiedot sähköverkon toiminnasta, häiriöistä, korjauksista ja muista tärkeistä tapahtumista.
 8. Kehitys ja suunnittelu: Sähkökäytönjohtaja osallistuu myös sähköverkon kehitykseen ja suunnitteluun. Hän arvioi ja suosittelee parannuksia sähköverkon infrastruktuuriin, valvontajärjestelmiin ja prosesseihin sekä osallistuu uusien teknologioiden ja innovaatioiden käyttöönottoon.

Nämä tehtävät edustavat sähkökäytönjohtajan keskeistä roolia sähköverkon hallinnassa ja toiminnassa. Tarkka ja huolellinen suorittaminen näissä tehtävissä on välttämätöntä sähköverkon tehokkaan ja luotettavan toiminnan takaamiseksi.

Yhteydenotto

Electricity Operations Manager Services at Fixed Annual Prices Across Finland for All Voltage Levels

Contact

The holder of an electrical installation must appoint an electricity operations manager if the installation includes components with a nominal voltage over 1000 V or if the installation’s connection power exceeds 1600 kVA. The operations manager should be more than just a name on paper; they should be an expert who ensures the safety of the electrical installation, advising the owner on its maintenance, repair, and future investments.

From Elhuvi Oy, you can receive electricity operations manager services for any location in Finland.

We operate with the highest level of electrical contracting rights, enabling us to cover electrical installations at all voltage levels throughout Finland.

If you’re unsure whether your property requires an electricity operations manager, please do not hesitate to contact us. An electricity operations manager is a specialist responsible for the reliable and efficient transfer of electricity within the network. They play a vital role in ensuring that the electrical current operates smoothly and without interruptions under all circumstances.

If your property is large or has a complex electrical system, an electricity operations manager may be necessary. They continuously monitor the state of the electrical network, manage loads, oversee electricity distribution, and make decisions on network operation under various scenarios. They are also in charge of managing emergency situations and coordinating with other stakeholders.

An electricity operations manager is also a valuable resource for queries about the electrical network or for more information about electricity distribution. They can assist you in better understanding your electrical system and offer advice on electrical technical matters.

Therefore, if you are unsure about the need for an electricity operations manager for your property, we recommend contacting us. We will assess your electrical system’s needs and provide suitable recommendations. To ensure safety and reliability, it’s always better to have professional advice.

Services Provided by Electricity Operations Managers

The electricity operations manager plays an active role in developing and maintaining the property’s electrical installation. At Elhuvi Oy, our manager services include an annual safety tour, after which the owner of the installation receives a report detailing observed deficiencies and suggestions for improvement.

You will receive a knowledgeable and customer-friendly operations manager service. Our services help ensure the safe and uninterrupted operation of your electrical installation, maximizing its reliability and usability.

The electricity operations manager ensures that:

 1. The operation and maintenance of the electrical installation comply with electrical safety laws, regulations, and directives, and personnel performing these tasks are skilled and properly instructed.
 2. The condition of the electrical installation is regularly monitored, e.g., through routine maintenance and inspections, and any identified defects or faults are promptly corrected.
 3. Individuals independently performing and supervising tasks related to the electrical installation have adequate qualifications or sufficient professional skills, and they are properly instructed.
 4. The electrical installation has a maintenance program tied to a calendar for maintaining electrical safety.
 5. The use of the electrical installation is safe, and maintenance is carried out according to the maintenance program. Records of the performed tasks are maintained.
 6. The electrical installation undergoes mandatory periodic inspections. Any deficiencies noted in the reports are corrected.
 7. Mandatory commissioning and verification inspections for additions, modifications, and expansions have been carried out. Inspection reports are provided to the owner, and any identified deficiencies are corrected.
 8. Notifications required by the owner’s obligations are made.
 9. Necessary tools, drawings, diagrams, and instructions for using and maintaining the electrical installation are available and up to date. Necessary spaces for performing tasks are available.

The Key Tasks of an Electricity Operations Manager Include:

 1. Electricity Network Monitoring: They continuously monitor the state of the electricity network and conduct surveillance using various systems, observing meters, sensors, and other sources for real-time information about the network’s operation.
 2. Load Management: Responsible for balancing and optimizing the load on the electricity network, analyzing consumption data and forecasts to ensure sufficient electricity supply for all needs.
 3. Fault Management: Handles fault detection, diagnosis, and repair in the electricity network, playing a crucial role in managing emergencies and minimizing power outages.
 4. Emergency Management: Manages emergencies, such as natural disasters or technical faults, coordinating different parties to ensure the safety and stability of the electricity network.
 5. Power Management: Balances and distributes power among different power plants, analyzing electricity production and consumption data to make decisions on energy distribution.
 6. Communication and Collaboration: Acts as a liaison between different stakeholders, ensuring effective communication and collaboration.
 7. Reporting and Documentation: Prepares and maintains necessary reports and documents, recording all essential information about the network’s operation, disturbances, repairs, and other significant events.
 8. Development and Planning: Participates in the development and planning of the electricity network, evaluating and recommending improvements and adopting new technologies and innovations.

These tasks are crucial for the efficient and reliable operation of the electricity network, requiring precise and careful execution by the electricity operations manager.

Contact