Rekisteriseloste

ASIAKASREKISTERISELOSTE

1.3.2020

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 1. Rekisterinpitäjä

Elhuvi Oy
Pihapolku 14
40420 Jyväskylä
y-tunnus 3122816-3

 1. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Elhuvi Oy / Ville Huusko
Pihapolku 14
40420 Jyväskylä
asiakaspalvelu@elhuvi.fi

 1. Rekisterin nimi

Elhuvin asiakasrekisteri (”Asiakasrekisteri”)

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen säilyttämisen ja käsittelyn tarkoituksena on  Elhuvin liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja tehtävien hoitaminen, palveluiden tarjoaminen ja niistä viestiminen. Henkilötietojen saaminen on edellytys asiakassuhteen luomiselle. Lisäksi rahanpesulain keskeisiä velvoitteita ovat asiakkaan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen, asiakassuhteen jatkuva seuranta sekä velvollisuus ilmoittaa epäilyttävästä liiketoimesta keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle. Henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mikäli siihen suostumus tai se on muuten lain mukaan sallittua.

Elhuvi noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten EU:n tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR, 2016/679) ja henkilötietolakia (523/1999). Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi.

 1. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterin tiedot sisältävät perustiedot asiakkaasta ja toimeksiannoista. Asiakasrekisterin tiedot eivät sisällä arkaluonteisia tietoja.  Asiakasrekisterin yhteydessä voidaan käsitellä seuraavia asiakkaaseen tai muuhun rekisteröityyn henkilöön liittyviä tietoja:

 • Yksilöintitietoja: perustiedot rekisteröidystä kuten nimet, syntymäaika, henkilötunnus, y-tunnus, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema yhteisössä
 • Asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot: sopimusta, voimassaolevia ja päättyneitä toimeksiantoja koskevat tiedot, Elhuvin kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot
 • Mahdolliset markkinointiin liittyvät kiellot
 • Mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään hänen tultua Elhuvin asiakkaaksi, tai muun asiallisen yhteyden syntyessä Elhuvin ja rekisteröidyn välille. Tietoja saadaan myös Elhuvin verkkosivuilla tehtyjen yhteydenotto pyyntöjen kautta.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista lähteistä ja julkisista rekistereistä soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Internet-sivuillamme käytetään evästeitä (”cookie”). Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin lähettää käyttäjän selaimelle ja joka tallentuu koneen kiintolevylle. Evästeitä käytetään sivuillamme helpottamaan palvelun käyttöä, parantamaan palvelun laatua ja seuraamaan kävijäliikennettä. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Emme yhdistä evästeiden kautta saatuja tietoja asiakasrekisteriimme emmekä yksittäisen asiakkaan henkilötietoihin. Verkkopalvelun käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista.

 1. Tietojen säilytysaika

Elhuvi huolehtii säännöllisesti asiakastietojen päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen poistamisesta. Asiakasrekisteri käydään läpi vuosittain, jolloin tarpeettomat tiedot poistetaan.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta Elhuvin ulkopuolelle markkinointi-, myynti, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja suojauksessa lakia sekä viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Kaikkia Elhuvin työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Tiedot säilytettään sähköisessä muodossa ja ne on suojattu asianmukaisella tekniikalla. Ainoastaan Elhuvin työntekijöillä on pääsy Asiakasrekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin.

 1. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit

Ottaen huomioon henkilötietojen yleispiirteisen laadun ja rajatut käyttöoikeudet tietokantaan, henkilötietojen käsittelyssä ei nähdä olevan merkittävää riskiä.

 1. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä Asiakasrekisteriin talletetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kohdassa 2 ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia oikaisemaan tai poistamaan rekisterissä oleva tieto. Pyyntö tulee osoittaa kohdassa 2 ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.